backround

Advokátní Kancelář Mgr. Ivana Mazance


Poskytuje svým klientům komplexní právní služby týkající se právního prostředí Slovenské republiky a České republiky, které zahrnují zastupování v sporných i nesporných právních věcech v rámci řízení před soudem ve všech stupních jako i řízením před rozhodčím soudem.


Mgr. Ivan Mazanec

Mgr. Ivan Mazanec

 • Zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15202, IČO: 02161028
 • Zapsaný v seznamu usazených evropských advokátů vedeném Slovenskou advokátskou komorou pod č. 300282, IČO: 42344671

Mgr. Ivan Mazanec absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roku 2009, avšak první zkušenosti s právní praxí začal získávat již v průběhu vysokoškolského studia.

Od roku 2006 pracoval jako právní asistent, kterého náplní práce bylo vedení agendy kanceláře, zpracovaní právních analýz a příprava jednoduchých právních podaní. Od roku 2009 pokračoval v studentské praxi v advokátní kanceláři Kubištová & Co., v.o.s., kde po ukončení studia i zahájil svůj aktivní profesní život na pozici advokátního koncipienta. Z důvodu osobního zájmu o získání co možná nejširší právní praxe dále postupně působil v advokátní kanceláři Mikš a Suk a advokátní kanceláři JUDr. Bena Jeřábka.

V průběhu právní praxe získal Mgr. Ivan Mazanec široké zkušenosti při komplexním poskytování právních služeb, které zahrnují široké zkušenosti při aplikaci hmotného práva, jakož i procesní zkušenosti při zastupování klientů před správními orgány, orgány činnými v trestním řízení a soudy.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek zvažoval další vývoj právní praxe a otevření vlastní advokátní kanceláře bylo logickým vyústěním získaných právních zkušeností. Proto si dne 1. ledna 2014 otevřel samostatní advokátní praxi, jejíž těžiště přesunul do Slovenské republiky se snahou využít nabyté zkušenosti a poskytovat právní služby v rámci Slovenské republiky a České republiky.

Právní služby poskytuje v slovenském, českém a anglickém jazyce.
Mgr. Natália Želinská

Mgr. Natália Želinská

Zapsaná v seznamu advokátních koncipientů vedeném Slovenskou advokátskou komorou pod č. 908754

Mgr. Natália Želinská ukončila studium na Právnickej fakulte Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016.

V průběhu vysokoškolského studia byla aktivní členkou občanského sdružení ELSA (Európské sdružení studentů práva), kde svou činností přispívala k odbornému vzdělávání studentů práva a mladých právníků. V průběhu vysokoškolského studia absolvovala odbornou stáž na Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici.

Od roku 2015 pracovala v Advokátní kanceláři Mgr. Ivana Mazanca, advokáta jako právní asistentka, které náplní práce bylo vedení administrativní agendy kanceláře, zpracování a příprava právních podání.

Nakolik ji v průběhu studia zaujala práce v advokátní kanceláři, po ukončení studia pokračuje v právní praxi na pozici advokátního koncipient.

Právní služby poskytuje v slovenském, anglickém, ruském a ukrajinském jazyku.
„Veľký úspech nelze dosáhnout bez vytrvalé práce.“ - Bertrand Russell

PRÁVNÍ SLUŽBYPrávní služby poskytované fyzickým osobám je možné rozdělit do několika kategorií v závislosti na vybraných životních situacích a individuálních potřebách klienta:


 • Příprava smluvní dokumentace a kontrola dokumentace vytvořené jiným účastníkem smluvního vztahu - nejlepší prevencí předcházení nepříjemným situacím a následkům spojených se smluvními vztahy je kontrola ze strany Vašeho advokáta, který přesně chápe Vaše potřeby a cíle, přičemž zohlední i případné rizika ještě před jejich vznikem.

 • Právní služby týkající se nemovitostí - koupě nebo prodej je vždy významným investičním rozhodnutím, a proto je vhodné mít k dispozici Vašeho advokáta, který podrobí kontrole právě to množství drobností, které můžou způsobit velké zklamání a obrovské problémy. Neméně významnou částí těchto právních vztahů jsou i nájemní vztahy, jejichž správní nastavení může významně ulehčit společné fungování smluvních stran.

 • Úplný právní servis týkající se pracovněprávních vztahů - spory vyplývající z pracovněprávních vztahů jsou již důsledkem určitého vývoje, který sebou nese napjaté vztahy. Proto je vhodné využít Vašeho advokáta, který bez emocí poskytne profesionální pohled a možnost řešení vhodný právě pro Vás.

 • Řešení sporů mimosoudní cestou - mnoho lidí v určité situaci dospěje k závěru, že jiné řešení jako řešení věci prostřednictvím soudu neexistuje. Bohužel, řešení soudní cestou přináší obvykle zvýšené náklady na právní služby a především čas, kterého je v dnešní době tak málo. Proto je vhodné obrátit se na Vašeho advokáta, který může případně předložit možnost řešení s výsledkem, který velice pravděpodobně klientovi ušetří nemalé finanční prostředky a celkem určitě ušetří velké množství času.

 • Zastupování v soudním řízení - pokud již není jiného východiska, tak je vždy vhodné mít jako právního zástupce Vašeho advokáta, který pozná Vaši právní věc do nejmenších detailů, a proto velmi pravděpodobně navrhne nejvhodnější strategii směřující k uspokojivému výsledku.

 • Zastupování v trestní řízení - pouze zkušený advokát ví v této oblasti poskytnout svému klientovi dostatečnou ochranu práv při obhajobě v přípravném řízení a řízení před soudem, při zastupování poškozeného a prosazování jeho zájmů na náhradu škody, atd.

 • Zastupování v správním řízení (řízení před finančním úřadem) - s ohledem na komplikovanost a rozsáhlost právních předpisů upravujících správní řízení je vždy vhodné využít služby advokáta se schopností orientace v této komplikované síti práv a povinností.

Právní služby poskytované této skupině subjektů jsou závislé především na účelu, za nímž byli založené, resp. zřízené:


 • Příprava smluvní dokumentace a kontrola dokumentace vytvořené jiným účastníkem smluvního vztahu - v případě právních vztahů „mezi profesionály“ je příprava nebo kontrola zabezpečená Vašim advokátem jediným možným prostředkem prevence, přičemž pouze advokát, který zná úplnou problematiku daného právního vztahu, dokáže nejlépe zhodnotit výhody a nevýhody a hrozící rizika pro případ sporu.

 • Zakládání a změny týkající se obchodních korporací a jiných právnických osob - s ohledem na komplikovanost problematiky je spolupráce s Vaším advokátem nejrychlejší cestou k splnění Vašich požadavek týkajících se založení obchodních korporací nebo jiných typů právnických osob (občanské sdružení, nadace, atd.) nebo změn v už existujících právních subjektech tohoto typu.

 • Správa a vymáhání pohledávek - důsledná evidence a včasná a vhodná reakce na vzniklou situaci, Vám může při spolupráci s vhodným partnerem zabezpečit úspěšné uplatnění Vašich nároků. Vhodným partnerem by v tomto případě měl byť advokát, který bude hledat cesty především pro mimosoudní uspokojení nebo alespoň zabezpečení Vašich pohledávek (úhrada, započtení, zástavní právo, atd.) a v případě uplatnění pohledávky soudní cestou postupovat tak, aby byla možnost uspokojení Vašeho nároku co nejvyšší.

 • Právní služby týkající se nemovitostí - koupě nebo prodej je vždy významných investičním rozhodnutím, a proto je vhodné mít k dispozici Vašeho advokáta, který podrobí kontrole právě to množství drobností, které můžou způsobit obrovské problémy v navázaných obchodních vztazích. Neméně významnou částí právních vztahů jsou i nájemní vztahy, jejichž správné nastavení může významně ulehčit společné fungování smluvních stran.

 • Úplný právní servis týkající se pracovněprávních vztahů - v této době vystupuje do popředí nová „móda“ v podobě pracovněprávních sporů před soudem, v kterých bohužel zaměstnavatel ve většině případů táhne za kratší konec. Proto je vhodnější zvolit si vhodného partnera - Vašeho advokáta - který dohlídne na dostatečnou preciznost pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy) a vhodný postup v případě rodících se problémů s některým zaměstnancem. Nezanedbatelnou součástí spolupráce s Vaším advokátem může být také poskytování právních služeb jako „benefitu“ pro zaměstnance, co bude z pohledu zaměstnanců určitě vnímáno pozitivním způsobem, nemluvě o možných kladných dopadech na výkon a loajalitu jednotlivých zaměstnanců.

 • Řešení sporů mimosoudní cestou - mimosoudní vyřešení sporu je jednoznačně nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem narovnání právních vztahů a právě Váš vhodně zvolený advokát by měl být prostředkem pro prosazení Vašich zájmů.

 • Zastupování v soudním řízení - pouze advokát, který věc dokonale od počátku zná, je schopný Vám poskytnout ochranu, radu a vhodné řešení.

 • Zastupování v správním řízení (řízení před finančním úřadem) - s ohledem na komplikovanost a rozsáhlost právních předpisů upravujících správní řízení je vždy vhodné využít služby advokáta se schopností orientace v této komplikované síti práv a povinností.

SSpecifikum právních služeb pro obce spočívá v jejich postavení a právních vztazích, do kterých vstupují:


 • Příprava a kontrola smluvní dokumentace - v strukturách obce se potkávají názory lidí z mnoha oblastí života a různých zaměření, kteří se snaží prezentovat své postoje a názory, a proto je advokát tím vhodných prostředkem pro vhodné nastavení jednotlivých smluvních podmínek s cílem minimalizovat rizika vyplývající ze specifických vztahů, do kterých obce vstupují.

 • Konzultace, školení a prezentace - rychlý vývoj právních vztahů poskytuje nežádoucí prostor pro nevědomost a neodbornost. Není nic lepší jako mít k dispozici advokáta připraveného vysvětlit složité právní vztahy a poskytnout základní i podrobnou představu o jednotlivých úskalích a „nedokonalostech“ právního systému.

 • Právní podpora při veřejných zakázkách - v dnešní době není nic jednoduššího, nežli udělat chybu při výběrovém řízení v rámci veřejných zakázek, a proto je vhodné zvolit vhodného partnera, který upozorní na rizika a zabezpečí, aby všechny fáze proběhli hladce a bez větších komplikací.

Mezi ostatní právní služby patří především: • Konzultace
 • Právní posudky a rozbory
 • Analýzy
 • Due diligence

UŽITEČNÉ ODKAZY

KONTAKT


KONTAKTNÍ INFORMACE

TEL. KONTAKT ČR: +420 776 724 623
TEL. KONTAKT SR: +421 904 530 305
EMAIL: info@akmazanec.com
POBOČKA SR: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, SR
POBOČKA ČR: Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1, ČR
ÚŘEDNÍ HODINY: Po - Pi: 8:00 - 17:00

PRÁVNÍ INFORMACE

OBCHODNÍ FIRMA: Mgr. Ivan Mazanec, advokát
IČ: 02161028
PRÁVNÍ FORMA: 105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
ADRESA SÍDLA: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, SR