backround

Advokátska Kancelária Mgr. Ivana Mazanca


Poskytuje svojim klientom komplexné právne služby týkajúce sa právneho prostredia Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré zahrňujú zastupovanie v sporných aj nesporných právnych veciach v rámci konania pred súdom vo všetkých stupňoch ako aj konaním pred rozhodcovským súdom.


Mgr. Ivan Mazanec

Mgr. Ivan Mazanec

 • Zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátní komorou pod č. 15202, IČO: 02161028
 • Zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 300282, IČO: 42344671

Mgr. Ivan Mazanec absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe v roku 2009, avšak prvé skúsenosti s právnou praxou začal získavať už v priebehu vysokoškolského štúdia.

Od roku 2006 pracoval ako právny asistent, ktorého náplňou práce bolo vedenie agendy kancelárie, spracovanie právnych analýz a príprava jednoduchých právnych podaní. Od roku 2009 pokračoval v študentskej praxi v advokátskej kancelárii Kubištová & Co., v.o.s., kde po ukončení štúdia aj zahájil svoj aktívny profesijný život na pozícii advokátskeho koncipienta. Z dôvodu osobného záujmu o získanie čo možno najširšej právnej praxe ďalej postupne pôsobil v advokátskej kancelárii Mikš a Suk a advokátskej kancelárii JUDr. Bena Jeřábka.

V priebehu právnej praxe získal Mgr. Ivan Mazanec široké skúsenosti pri komplexnom poskytovaní právnych služieb, ktoré zahrňujú široké skúsenosti pri aplikácii hmotného práva ako aj procesné skúsenosti pri zastupovaní klientov pred správnymi orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.

Po úspešnom zložení advokátskych skúšok zvažoval ďalší vývoj právnej praxe a otvorenie vlastnej advokátskej kancelárie bolo logickým vyústením získaných právnych skúseností. Preto si dňa 1. januára 2014 otvoril samostatnú advokátsku prax, ktorej ťažisko presunul do Slovenskej republiky so snahou využiť získané skúsenosti a poskytovať právne služby v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
Mgr. Natália Želinská

Mgr. Natália Želinská

Zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 908754

Mgr. Natália Želinská ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016.

Vpriebehu vysokoškolského štúdia bola aktívnou členkou občianskeho združenia ELSA (Európske združenie študentov práva), kde svojou činnosťou prispievala k odbornému vzdelávaniu študentov práva a mladých právnikov. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala odbornú stáž na Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici.

Od roku 2015 pracovala v Advokátskej kancelárii Mgr. Ivana Mazanca, advokáta ako právna asistentka, ktorej náplňou práce bolo vedenie administratívnej agendy kancelárie, spracovanie a príprava právnych podaní.

Nakoľko ju počas štúdia zaujala práca v advokátskej kancelárii, po ukončení štúdia pokračuje v právnej praxi na pozícii advokátskeho koncipienta.

Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku.
„Veľký úspech nie je možný bez vytrvalej práce.“ - Bertrand Russell

PRÁVNE SLUŽBYPrávne služby poskytované fyzickým osobám je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií v závislosti na vybraných životných situáciách a individuálnych potrebách klienta:


 • Príprava zmluvnej dokumentácie a kontrola dokumentácie vytvorenej iným účastníkom zmluvného vzťahu - najlepšou prevenciou predchádzania nepríjemným situáciám a následkom spojených so zmluvnými vzťahmi je kontrola zo strany Vášho advokáta, ktorý presne chápe Vaše potreby a ciele, ktoré zohľadňujú aj prípadné riziká ešte pred ich vznikom.

 • Právne služby týkajúce sa nehnuteľností - kúpa alebo predaj je vždy významným investičným rozhodnutím, a preto je vhodné mať k dispozícii Vášho advokáta, ktorý podrobí kontrole práve to množstvo drobností, ktoré môžu spôsobiť veľké sklamanie a obrovské problémy. Nemenej významnou časťou týchto právnych vzťahov sú aj nájomné vzťahy, ktorých správne nastavenie môže významne uľahčiť spoločné fungovanie zmluvných strán.

 • Úplný právny servis týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov - spory vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov sú dôsledkom už určitého vývoja, ktorý so sebou nesie napäté vzťahy. Preto je vhodné využiť Vášho advokáta, ktorý bez emócií poskytne profesionálny pohľad a možnosť riešenia vhodný práva pre Vás.

 • Riešenie sporov mimosúdnou cestou - mnoho ľudí v určitej situácii dospeje k záveru, že iné ako riešenie veci prostredníctvom súdu neexistuje. Bohužiaľ, riešenie súdnou cestou prináša zvyčajne zvýšené náklady na právne služby a predovšetkým čas, ktorého je v dnešnej dobe tak málo. Preto je vhodné obrátiť sa na Vášho advokáta, ktorý môže prípadne predložiť možnosť riešenia s výsledkom, ktorý veľmi pravdepodobne klientovi ušetrí nemalé finančné prostriedky a celkom určite ušetrí veľké množstvo času.

 • Zastupovanie v súdnom konaní - pokiaľ už nie je iného východiska, tak je vždy vhodné mať ako právneho zástupcu Vášho advokáta, ktorý pozná Vašu právnu vec do najmenších detailov, a preto veľmi pravdepodobne navrhne najvhodnejšiu stratégiu smerujúcu k uspokojivému výsledku.

 • Zastupovanie v trestnom konaní - len skúsený advokát vie v tejto oblasti poskytnúť svojmu klientovi dostatočnú ochranu práv pri obhajobe v prípravnom konaní a konaní pred súdom, pri zastupovaní poškodeného a presadzovaní jeho záujmov na náhradu škody, atď.

 • Zastupovanie v správnom konaní (konanie pred daňovým úradom) - s ohľadom na komplikovanosť a rozsiahlosť právnych predpisov upravujúcich správne konanie je vždy vhodné využiť služby advokáta so schopnosťou orientácie v tejto komplikovanej sieti práv a povinností.

Právne služby poskytované tejto skupine subjektov sú závislé predovšetkým na účele, za ktorým boli založené, resp. zriadené:


 • Príprava zmluvnej dokumentácie a kontrola dokumentácie vytvorenej iným účastníkom zmluvného vzťahu - v prípade právnych vzťahov „medzi profesionálmi“ je príprava alebo kontrola zabezpečená Vašim advokátom jediným možným prostriedkom prevencie, pričom len advokát, ktorý pozná úplnú problematiku daného právneho vzťahu dokáže najlepšie zhodnotiť výhody a nevýhody a hroziace riziká pre prípad sporu.

 • Zakladanie a zmeny týkajúce sa obchodných spoločností a iných právnických osôb - s ohľadom na komplikovanosť problematiky je spolupráca s Vaším advokátom najrýchlejšou cestou k splneniu Vašich požiadaviek týkajúcich sa založenia obchodných spoločností alebo iných typov právnických osôb (občianske združenie, nadácia, atď.) alebo zmien v už existujúcich právnych subjektoch tohto typu.

 • Správa a vymáhanie pohľadávok - dôsledná evidencia a včasná a vhodná reakcia na vzniknutú situáciu Vám môže pri spolupráci s vhodným partnerom zabezpečiť úspešné uplatnenie Vašich nárokov. Vhodným partnerom by tomto prípade mal byť advokát, ktorý bude hľadať cesty predovšetkým pre mimosúdne uspokojenie alebo aspoň zabezpečenie Vašich pohľadávok (úhrada, započítanie, záložné právo, atď.) a v prípade uplatňovania pohľadávky súdnou cestou postupovať tak, aby bola možnosť uspokojenia Vášho nároku čo najvyššia, a to napríklad voľbou prevereného súdneho exekútora, ktorý nestráca čas zbytočnou administratívou a hľadá razantnú cestu k uspokojeniu Vašej pohľadávky dlžníkom.

 • Právne služby týkajúce sa nehnuteľností - kúpa alebo predaj je vždy významných investičným rozhodnutím, a preto je vhodné mať k dispozícii Vášho advokáta, ktorý podrobí kontrole práve to množstvo drobností, ktoré môžu spôsobiť obrovské problémy v naviazaných obchodných vzťahoch. Nemenej významnou časťou právnych vzťahov sú aj nájomné vzťahy, ktorých správne nastavenie môže významne uľahčiť spoločné fungovanie zmluvných strán.

 • Úplný právny servis týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov - v tejto dobe vystupuje do popredia nová „móda“ v podobe pracovnoprávnych sporoch pre súdom, v ktorých bohužiaľ zamestnávateľ vo väčšine prípadoch ťahá za kratší koniec. Preto je vhodnejšie zvoliť si vhodného partnera - Vášho advokáta - ktorý dohliadne na dostatočnú precíznosť pracovnoprávnych dokumentov (pracovné zmluvy, vnútorné predpisy) a vhodný postup v prípade rodiacich sa problémov s niektorým zamestnancom. Nezanedbateľnou súčasťou spolupráce s Vašim advokátom môže byť tiež poskytovanie právnych služieb ako „benefitu“ pre zamestnancov, čo bude s pohľadu zamestnancov určite vnímané pozitívnym spôsobom, nehovoriac a možných kladných dopadoch na výkon a loajalitu jednotlivých zamestnancov.

 • Riešenie sporov mimosúdnou cestou - mimosúdne vyriešenie sporu je jednoznačne najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom urovnania právnych vzťahov a práve Váš vhodne zvolený advokát by mal byť prostriedkom pre presadenie Vašich záujmov.

 • Zastupovanie v súdnom konaní - len advokát, ktorý vec dokonale od začiatku pozná je schopný Vám poskytnúť ochranu, radu a vhodné riešenie.

 • Zastupovanie v správnom konaní (konanie pred daňovým úradom) - s ohľadom na komplikovanosť a rozsiahlosť právnych predpisov upravujúcich správne konanie je vždy vhodné využiť služby advokáta so schopnosťou orientácie v tejto komplikovanej sieti práv a povinností.

Špecifikum právnych služieb pre obce spočíva v ich postavení a právnych vzťahoch do ktorých vstupujú.


 • Príprava a kontrola zmluvnej dokumentácie - v štruktúrach obce sa stretávajú názory ľudí z mnohých oblastí života a rôznym zameraním, ktorí sa snažia prezentovať svoje postoje a názory, a preto je advokát tým vhodných prostriedkom pre vhodné nastavenie jednotlivých zmluvných podmienok s cieľom minimalizovať riziká vyplývajúce zo špecifických vzťahov, do ktorých obce vstupujú.

 • Konzultácie, školenia a prezentácie - rýchly vývoj právnych vzťahov poskytuje nežiaduci priestor pre nevedomosť a neodbornosť. Nie je nič lepšie ako mať k dispozícii advokáta pripraveného vysvetliť zložité právne vzťahy a poskytnúť základnú aj podrobnú predstavu o jednotlivých úskaliach a „nedokonalostiach“ právneho systému.

 • Právna podpora pri verejnom obstarávaní - v dnešnej dobe nie je nič jednoduchšie ako urobiť chybu pri výberovom konaní v rámci verejného obstarávania, a preto je vhodné zvoliť správneho partnera, ktorý upozorní na riziká a zabezpečí, aby všetky fázy prebehli hladko a bez väčších komplikácii.

Medzi ostatné právny služby patria predovšetkým: • Konzultácie
 • Právne posudky a rozbory
 • Analýzy
 • Due diligence

UŽITOČNÉ ODKAZY

KONTAKT


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

TEL. KONTAKT SR: +421 904 530 305
TEL. KONTAKT ČR: +420 776 724 623
EMAIL: info@akmazanec.com
POBOČKA SR: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, SR
POBOČKA ČR: Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1, ČR
ÚRADNÉ HODINY: Po - Pi: 8:00 - 17:00

PRÁVNE INFORMÁCIE

OBCHODNÉ MENO: Mgr. Ivan Mazanec, advokát
IČO: 42344671
PRÁVNA FORMA: 105 - Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
ADRESA SÍDLA: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, SR